شرکت های بزرگ چگونه کاربران اولیه خود را جذب کردند ؟

شرکت های بزرگ چگونه کاربران اولیه خود را جذب کردند ؟
در این مطلب به بررسی 11 کمپانی مطرح و موفق خواهیم پرداخت و نحوه به دست...