درباره‌ی ورزش و فناوری می‌نویسم و ترجمه می‌کنم. رویاپردازم. عاشق بچه‌ها و آشپزی هستم.